INTERNATIONAL

OKINAWA SHORIN KUSHINKAI
KARATE & KOBUDO
CHILE

Karate

Shorin Ryu Kushinkai Karate

 
Kobudo

Matayoshi Kobudo Kodokan

 
Jiu-Jitsu

Union Internacional de Jiu Jitsu

"Seminario de Matayoshi Kobudo 2016"
Más detalles pinche aquí...Encuentranos en Facebook
Número de Visitas: